Meny Lukk

Vedtekter

VEDTEKTER

For Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening

Fra 13. september 2015

1 NAVN: Foreningens navn skal være Syvendedags Adventistkirkens Seniorforening (SDA-SF).

2 FORMÅL: Foreningens formål er: (a) – å vise interesse for medlemmene, rette fokus mot Jesus Kristus og holde kontakt med medlemmene blant annet gjennom et medlemsblad. (b) – å arrangere sosiale samvær. (c) – å arrangere turer og kongresser.

3 OMRÅDE: Foreningens geografiske medlemsområde skal være det samme som for SDA-Den Norske Union (SDA-DNU). Foreningens medlemmer er primært medlemmer av SDA. Foreningen er en videreføring av SDA-arbeidernes pensjonistforening.

4 TILHØRIGHET: Foreningen skal være en frivillig interesseorganisasjon nøye tilknyttet SDA, og dens virksomhet skjer i harmoni med kirkesamfunnets prinsipper og retningslinjer. Den vil også samarbeide med SDAs seniorforeninger internasjonalt.

5 MEDLEMSKAP: (a) – Åpent for alle seniorer. (b) – Medlemskap betinger at den årlige medlemskontingenten blir betalt.

6 KONTINGENT: Medlemmenes årlige kontingent fastsettes av generalforsamlingen.

7 GENERALFORSAMLING: Generalforsamling holdes hvert annet år på den tid og det sted styret fastsetter. Det innkalles til generalforsamling gjennom Advent Nytt med minst en måneds varsel. Alle medlemmer har møterett og stemmerett. Generalforsamlingen godkjenner årsoppgjør, velger foreningens styre og revisor, fastsetter kontingent og treffer overordnede avgjørelser for foreningen. Valgkomiteen som velges av styret, skal ha fem medlemmer, hvorav minst en skal være fra tidligere/nåværende SDA-ansatte. Beslutninger og valg av foreningens tillitsvalgte avgjøres ved simpelt flertall. Blanke stemmer teller ikke.

8 FORENINGENS STYRE: Styret skal bestå av syv personer: En leder, en sekretær, en kasserer, en redaktør og tre styremedlemmer. Styret sammensettes med minst en valgt blant tidligere/nåværende SDA-ansatte. Det velges i tillegg to suppleanter som innkalles etter behov. Ved eventuell permanent eller langvarig forfall mellom generalforsamlinger supplerer og konstituerer styret seg selv.

9 STYRETS OPPGAVER: Styret skal forvalte foreningens anliggender i samsvar med vedtektene og Generalforsamlingens vedtak, herunder treffe alle bestemmelser som i vedtektene ikke lagt til andre organer. Styret plikter å påse at foreningens bokføring og formuesforvaltning er ordnet på betryggende måte og i samsvar med de pålegg som er gitt fra revisor.

10 TEGNINGSRETT OG FULLMAKTER: Foreningens leder/nestleder gis tegningsrett for foreningen, etter styrevedtak. Kassereren gis fullmakt til å disponere foreningens bankkonti, samt plikter å rapportere regelmessig til styret.

11 REVISJON: Revisor skal arbeide etter de retningslinjer som gjelder for SDA-DNU.

12 VEDTEKTSENDRINGER: Disse vedtekter kan endres av Generalforsamlingen med to tredjedels flertall.

13 OPPLØSNING: Foreningen kan oppløses av Generalforsamlingen med tre fjerdedels flertall. Ved foreningens eventuelle oppløsning tilfaller foreningens midler og verdier SDA-DNU.

Vedtatt på Ekstraordinær Generalforsamling den 13. september 2015.

Reidar Larsen, sekretær/møteleder                        Richard Vagn Jensen, kassererer